GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. İHALENİN KONUSU VE MUHAMMEN BEDEL
Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Özgürlük Mahallesi, 6530 Ada 5, 6 ve 8 Parselde bulunan ve 6 parsele kısmi olarak basan, ancak parsel dışında kalan Tedaş ‘a ait binaların enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkılması ve hafriyat işi. İşin Muhammen bedeli 372.998,90-TL + K.D.V. ‘dir.
2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü arttırma suretiyle yapılacaktır.
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 100,00-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye ait geçici teminat tutarı 11.189,96-TL ‘dir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
         Söz konusu ihale 29.12.2021 Çarşamba günü saat 15.00 ‘de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
         İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 29.12.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar vermeleri gerekmektedir.   
6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
    6.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    6.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
    6.1.2.1. Tüzel kişi olması halinde imza sirküsü,
    6.1.2.2. Gerçek kişi olması halinde imza beyanı,
    6.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
– Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
    6.1.4. Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
     6.1.5. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
     6.1.6. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
     6.1.7. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
     6.1.8. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
     6.1.9. Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
     6.1.10. Yer Görme Belgesi
     6.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
     6.2.1. İş deneyim belgeleri:

  • Resmi kurumlar nezdinde gerçekleştirilmiş yıkım işine ait, en az 1.000.000,00-TL (Bir milyon Türk Lirası) tutarında İş Deneyim Belgesi veya 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’ ’de yer alan (B) III. Grup Bina İşleri veya yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
  • Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi

    Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.   
    İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/903955/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/hurda-karsiligi-yikim-isi-yaptirilacaktir