GAZİANTEP VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BULUNAN PANSİYONLU OKULLARDA KULLANILMAK ÜZERE YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 1000 ADET BİSİKLET ALIM İŞİ

VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
 Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bulunan Pansiyonlu Okullarda Kullanılmak Üzere Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından 1000 adet Bisiklet Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/825760
1-İdarenin
a) Adı:VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi:İNCİLİPINAR MAHALLESİ MUAMMER AKSOY BULV. PK: 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası:3422152500 – 3422152504
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bulunan Pansiyonlu Okullarda Kullanılmak Üzere Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından 1000 adet Bisiklet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bulunan Pansiyonlu Okullarda Kullanılmak Üzere Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından 1000 adet Bisiklet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bulunan Pansiyonlu Okullarda Kullanılmak Üzere Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ( teknik şartnamede detaylıca beliritlmiştir.)
ç) Süresi/teslim tarihi:yer teslimi yapıldıktan sonra şartnamede belirtilen sürelerde teslim programı yapılı
d) İşe başlama tarihi:sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:10.01.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonu İncilipınar mah. muammer aksoy bul. Şehitkamil/Gaziantep pk:27090 kat:3

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/903767/muhtelif/spor/100-adet-bisiklet-satin-alinacaktir