Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
2021 YILI MÜHENDİS (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANI

Orman  Genel  Müdürlüğü  taşra  teşkilatında,  3234  sayılı  Orman  Genel  Müdürlüğüne İlişkin  Bazı  Düzenlemeler  Hakkında  Kanunun  Ek  1  inci  maddesi,  Kamu  Görevlerine  İlk  Defa Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında  Genel  Yönetmelik  ve  Orman  Genel  Müdürlüğü Personelinin  Atama  ve  Yer  Değiştirme  Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri  doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle  işlemleri  sonlandırılan  adayların  bilgilendirilmesi  dahil)  Orman  Genel  Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  genel  ve  özel şartlara sahip olmak.
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve  silah  kullanabilir  ibareli)  sağlık  kurulu  raporu  almak.  (Atanmaya  hak  kazanan  adaylardan istenecektir.)
c) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
d) İlanda   belirtilen   nitelikleri   taşımayan   ve   belgeleyemeyenlerin   başvuruları   kabul edilmeyecektir. Ayrıca,  herhangi  bir  tarihte  ibraz  ettiği  belgenin sahte/geçersiz  olduğu,  gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “atama işlemleri yapılarak göreve başlatılmış olsalar bile” atamaları  iptal  edilerek  haklarında  yasal  işlem  yapılacaktır  ve  idare  tarafından  kendilerine  bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI
Adaylar  24.12.2021-05.01.2022  tarihleri  arasında  http://isealim.ogm.gov.tr  adresindeki sistemden e- Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 05.01.2022 gecesi saat 23:59’da  sona  erecektir.  Bu  süre  kesinlikle  uzatılmayacaktır.  Şahsen,  posta,  dilekçe  veya  diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday  en  fazla  7  adet  tercih  yapabilecektir.  KPSSP3  puanı  en  yüksek  olan  adaydan  başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana  sahip  adayların  olması  halinde  bunlar  da  son  adayla  birlikte  sözlü  ve  uygulamalı  sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati  15.01.2022  tarihine  kadar  www.ogm.gov.tr  internet  adresinden  ve  http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecek olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
Sözlü  ve  uygulamalı  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  aşağıda  belirtilen  sözlü  ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan 2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden  korunması  yöntemlerine yönelik uygulamalar,  orman  sağlığını  tehdit  eden  zararlı organizmalar   ve   bunların   meydana   getirdiği   zararlar   ile   mücadele   yöntemlerine   ilişkin uygulamalar, 20 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan ç) Ağaçların  kesilmesi,  kesilmiş  ağaçlardan  en  yüksek  değerdeki ürün  kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların,  2020-KPSSP3  puanı  ile  sözlü  ve  uygulamalı  sınavda  aldıkları  puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste belirlenir.  Asıl  ve  yedek  olarak  başarılı  kabul  edilenler  http://isealim.ogm.gov.tr  adresindeki sistemden    e-Devlet    şifreleri    ile    durumlarını    öğrenebilecektir.    Ayrıca    yazılı    bildirimde bulunulmayacaktır.
Başarılı   olan   adayların   atama   işlemi   yapılmadan   önce   yapmaları   gereken   işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sınavda  başarılı  olup  da  işe  başlamayanlar  ile  ilanda  belirtilen  nitelikleri  taşımadıkları sonradan  anlaşılması  nedeniyle  ataması  yapılmayanların  yerine,  yedek  listenin  ilk  sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır.

EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste
EK-1 
UNVAN                                                 : MÜHENDİS
TEŞKİLATI                                           : TAŞRA
SINIFI                                                    : THS
DERECE                                                  5

İLİADET
ANTALYA4
BALIKESİR2
BURSA4
BİLECİK2
İZMİR2
MANİSA4
MUĞLA4
TOPLAM22

https://www.ilan.gov.tr/ilan/904471/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/orman-genel-mudurlugu-22-orman-muhendisi-alacak