T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/893 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : İİK. 127 Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, Üçkubbe mah., İnkılap Takımı mevkii, 7 cilt, 658 sayfa no, 136 ada, 4 parsel sırasında kayıtlı, Tarla nitelikli 66.126,38-m2 yüzölçümlü taşınmazdaki borçluya ait 19676/66125 hissesi. Taşınmaz arsa vasfı kazanmamıştır. Belediye hizmetlerinden yararlanan yerler dışında kalmaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı taşınmaz tarım arazisidir. Toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, erozyon problemi olup olmadığı, su tutma kapasitesi ile topoğrafık yapısı incelenmiş olup, Killi-Tınlı bünyeli, çok az taşlık ve derin düzeyde toprak derinliğinde toprak yapısına sahip, %1-2 arasında değişen eğimlere sahip 1.sınıf verimli sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.Keşif günü taşınmaz üzerinde yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde taşınmazın üzerindesulama ekipmanına rastlanıldığı için icra konusu taşınmazın SULU tarım arazisi vasfında olduğu görüldü. Ulaşımı kolay olupKuş uçuşu mesafede Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 50-55km mesafededir. taşınmazın zemininin sürülü olduğu ve taşınmazın üzerinde ise sulama borularının olduğu ve hali hazırda arazinin sulandığı görüldü. Ancak arazide ekili olan bitkinin henüz çimlenme döneminde olduğundan ekili olan ürün tespit edilemedi. Ancak taşınmazın komşu parsellerinde sulu şartlarda yetişen Pamuk ekili olduğu görüldü. Taşınmaz makineli tarıma elverişli olup Gaziantep bölge ekolojisinde yetiştirilmeye uygun her türlü sulu tarım ürünlerini ekonomik olarak yetiştirmeye müsait olduğu ve mevcut haliyle dere yatağı olmadığı gibi mera, çayır, otlak, yaylak ve orman gibi özel alanlardan olmadığı tespit edilmiştir.taşınmaz mücavir alan sınırları içinde olup, üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının kolay olması. Kuş uçuşu Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 50-55km mesafede ve taşınmaza ulaşımın kolay olması, taşınmaz çevresinde sağlık koşullarının iyi olması, pazar olanaklarının bulunması, üretilen tarım ürünlerinin değerlendirilmesinin kolay olması, arazinin tek bir parçadan oluşması ve biçiminin düzgün olması, yörede mülkiyet güvencesi yönünden sorun yaşanmaması, yörede arazinin serbest olarak tarım ve tarım dışı amaçlar için alınıp satılabilmesi, arazi sahibinin ve tarımda çalışanların can güvenliği yönünden sorunlarının olmaması, arazinin bulunduğu yörede kadastro çalışmasının tamamlanmış olması ve arazinin tapulu olması, taşınmazın yıllık tarımsal olarak getireceği net gelir, mevkisinde bulunan diğer taşınmazların serbest piyasadaki alım satım değerleri, yüzölçümü, tarımsal özelliği, coğrafi konumu il ve ilçe merkezine olan uzaklığı gibi tüm olumlu ve olumsuz özellikleri dikkate alınarak değerleme yapıldıktan sonra taşınmazın tarım arazisi olarak m2 birim fiyatı 25,00 TL/m2 olarak hesaplanmıştır. Buna göre;Taşınmazın Toplam Değeri=Alan (m2)x 1m2 değeri (TL)
=66.126,38×25,00 = 1.653.083,75TL
Borçlunun 19676/66125 hissesine düşen miktar: 491.887,73-TL’dir.
İmar DurumuMücavir alan sınırları içinde ve onaylı imar planları bulunmamaktadır.
Kıymeti491.887,73 TL (Borçlunun 19676/66125 hisse miktarıdır.)
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerBeyan:3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır.
Beyan:2. Derece Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kalmaktadır.
1. Satış Günü25/01/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü22/02/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, Üçkubbe mah., İnkılap Takımı mevkii, 8 cilt, 698 sayfa no, 143 ada, 4 parsel sırasında kayıtlı, 43.605,80-m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 1/3 hisse. Toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, erozyon problemi olup olmadığı, su tutma kapasitesi ile topoğrafık yapısı incelenmiş olup, Killi-Tınlı bünyeli, çok az taşlık ve derin düzeyde toprak derinliğinde toprak yapısına sahip, %1-2 arasında değişen eğimlere sahip 1.sınıf verimli sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Keşif günü taşınmaz üzerinde yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde taşınmazın üzerindesulama ekipmanına rastlanıldığı için icra konusu taşınmazın SULU tarım arazisi vasfında olduğu görüldü. Ulaşımı kolay olupKuş uçuşu mesafede Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 50-55km mesafededir. Taşınmazın zemininin sürülü olduğu ve taşınmazın üzerinde ise sulama borularının olduğu ve hali hazırda arazinin sulandığı görüldü. Ancak arazide ekili olan bitkinin henüz çimlenme döneminde olduğundan ekili olan ürün tespit edilemedi. Ancak taşınmazın komşu parsellerinde şartlarda yetişen Pamuk ekili olduğu görüldü. Taşınmaz makineli tarıma elverişli olup Gaziantep bölge ekolojisinde yetiştirilmeye uygun her türlü sulu tarım ürünlerini ekonomik olarak yetiştirmeye müsait olduğu ve mevcut haliyle dere yatağı olmadığı gibi mera, çayır, otlak, yaylak ve orman gibi özel alanlardan olmadığı tespit edildi. Taşınmaz mücavir alan sınırları içinde olup, üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının kolay olması. Kuş uçuşu Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 50-55km mesafede ve taşınmaza ulaşımın kolay olması, taşınmaz çevresinde sağlık koşullarının iyi olması, pazar olanaklarının bulunması, üretilen tarım ürünlerinin değerlendirilmesinin kolay olması, arazinin tek bir parçadan oluşması ve biçiminin düzgün olması, yörede mülkiyet güvencesi yönünden sorun yaşanmaması, yörede arazinin serbest olarak tarım ve tarım dışı amaçlar için alınıp satılabilmesi, arazi sahibinin ve tarımda çalışanların can güvenliği yönünden sorunlarının olmaması, arazinin bulunduğu yörede kadastro çalışmasının tamamlanmış olması ve arazinin tapulu olması, taşınmazın yıllık tarımsal olarak getireceği net gelir, mevkisinde bulunan diğer taşınmazların serbest piyasadaki alım satım değerleri, yüzölçümü, tarımsal özelliği, coğrafi konumu il ve ilçe merkezine olan uzaklığı gibi tüm olumlu ve olumsuz özellikleri dikkate alınarak değerleme yapıldıktan sonra taşınmazın tarım arazisi olarak m2 birim fiyatı 25,00 TL/m2 olara hesaplanmıştır. Buna göre;
Taşınmazın Toplam Değeri=Alan (m2)x 1m2 değeri (TL)
=43.605,80×25,00 = 1.090.145,00TL
Borçlunun 1/3 hissesine düşen miktar : 363.381,66-TL’dir.
Adresi153 Ada, 4 ParselOğuzeli / GAZİANTEP
İmar Durumu:Mücavir alan sınırları içinde ve onaylı imar planları bulunmamaktadır.
Kıymeti363.381,66 TL(Borçlunun 1/3 hisse miktarıdır.)
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:Beyan:3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır.
Beyan:2. Derece Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kalmaktadır.
1. Satış Günü25/01/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü22/02/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/893 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.23/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/889397/emlak/arsa/gaziantep-oguzelinde-66-126-m2-tarla-hissesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-