LOGOLU KARTON BARDAK SATIN ALINACAKTIR
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
LOGOLU KARTON BARDAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2022/52062
1-İdarenin
a) Adresi:ONATKUTLAR MAH. 55012 NOLU CAD. NO:14 BASRA UZAYÇATILI PAZAR YERİ ALTI ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası:3423232727 – 3423258315
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@sehitkamil.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:MAL ALIMI 2.000.000 LOGOLU KARTON BARDAK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Deposuna
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 iş günü içerisinde işe başlanacak olup, 20 gün içerisinde eksiksiz bir şekilde tek seferde şartnameye uygun logolu olarak teslim edilmiş olacaktır. Teslim edilen ürünlerde; Çatlak, akıtan, sızıntı yapan bardakların firmaya, İadesi yapılarak idare tarafından belirlenen süre içerisinde firma tarafından değişim yapılarak kurumumuza teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep
b) Tarihi ve saati:18.02.2022 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale saatinden önce 1 adet logosuz bardak numunesi şartnameye uygun bir şekilde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.Numune getirmeyen yada şartnameye uygun bulunmayan numunelere ait firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/923625/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/sehitkamil-belediyesi-logolu-karton-bardak-alacaktir