GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehir Geneli Kanalizasyon Hatlarının Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    :    2022/8106

1-İdarenin
a) Adı    :    GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası    :    3422111300 – 3422318833
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :    Şehir Geneli Kanalizasyon Hatlarının Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    : İdare malı 74.760 metre beton boru, Yüklenici malı 160 metre polietilen boru döşenmesi ve 207 metre yatay delgi işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    15.02.2022 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah. Kıbrıs Cad. Eruslu İş Merkezi/ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı
Unsur Puanı
İDARE MALI Ø 300 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ    10,0974%    12,3413%    4,49
İDARE MALI Ø 400 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ    0,3991%    0,4878%    0,18
İDARE MALI Ø 600 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ    0,305%    0,3728%    0,14
YÜKLENİCİ MALI Ø160 MM ÇAPINDA HDPE 100 (PN 10) BORU BEDELİ    0,0736%    0,0899%    0,03
Ø160 MM (PN 10) HDPE100 BORU VE EK PARÇALARIN NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ, ALINL.TRAŞLANMASI, ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ)    0,0108%    0,0131%    0,01
YÜKLENİCİ MALI Ø300 MM ÇAPINDA SN8 HDPE KORUGE BORU BEDELİ    0,0554%    0,0677%    0,02
YÜKLENİCİ MALI Ø400 MM ÇAPINDA SN8 HDPE KORUGE BORU BEDELİ    0,0608%    0,0743%    0,03
YÜKLENİCİ MALI 610,0 X 5,55 SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU BEDELİ, 25 ATM    0,2342%    0,2862%    0,1
Ø600 MM ÇELİK BORU İLE KARAYOLU ALTINDAN DELEREK YATAY GEÇİŞ YAPILMASI VE Ø 300 MM KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SANAYİ MAHALLESİ)    0,8866%    1,0836%    0,39
Ø600 MM ÇELİK BORU İLE KARAYOLU ALTINDAN DELEREK YATAY GEÇİŞ YAPILMASI VE Ø 400 MM KORUGE BORU DÖŞENMESİ (HUMANIZ MAHALLESİ)    0,5056%    0,618%    0,22
YÜKLENİCİ MALI Ø600 MM ÇAPINDA SN8 HDPE KORUGE BORU BEDELİ    0,1941%    0,2372%    0,09
YÜKLENİCİ MALI 914,0 X 7,93 SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU BEDELİ, 25 ATM    0,3%    0,3666%    0,13
Ø 900 MM ÇELİK BORU İLE KARAYOLU ALTINDAN DELEREK YATAY GEÇİŞ YAPILMASI VE Ø 600 KORUGE BORU DÖŞENMESİ ( BEŞTEPE PROJESİ)    1,2983%    1,5869%    0,58
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE AYAR BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI ( H=35 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1.00 MT İÇ ÇAPINDA)    0,1382%    0,1689%    0,06
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE AYAR BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=60 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1.00 MT İÇ ÇAPINDA)    0,545%    0,6661%    0,24
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=0,65 M YÜKSEKLİĞİNDE, 1.00 M İÇ ÇAPINDA)    0,447%    0,5463%    0,2
YÜKLENİCİ MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI    0,0874%    0,1068%    0,04
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI BOYUN BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI    0,0885%    0,1081%    0,04
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=80CM 1,00*1,00)    0,7777%    0,9505%    0,35
YÜKLENİCİ MALI SFERO KAPAK TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI    0,4252%    0,5197%    0,19
İDARE MALI BETON KAPAK TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI    0,0265%    0,0324%    0,01
KANALİZASYON BACALARINDA KIRDÖKÜM IZGARA YAPIMI, YERİNE KONMASI    0,05%    0,0611%    0,02
HAFRİYAT YAPILMASI    27,7847%    33,9591%    12,35
ENKAZ NAKLİ VE DEPOLAMA BEDELİ    12,1549%    14,856%    5,4
YÜKLENİCİ MALI 0-38 MM ÇAPINDA KIRMATAŞ TEMİNİ, NAKLİ VE SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI    30,1354%    36,8322%    13,39
KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI    2,588%    3,1631%    1,15
MİL KUM İLE DOLGU YAPILMASI (PADDİNG KUM)    0,3306%    0,4041%    0,15
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/919796/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/sehir-geneli-kanalizasyon-hatlarinin-yapim-isi-ihale-edilecektir