GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                        Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( c ) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü artırma suretiyle 09/02/2022 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatte Belediyemiz Atatürk Kültür ve Spor Merkezi (İpek Yolu Üzeri) Meclis Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) Satışı yapılacaktır.

Sıra No   MahalleAdaParselAlanı
Niteliği,
İmar durumu
Rayiç Bedeli
m²/TL
Muhammen Bedel (TL)G.Teminat (%3)(TL)İhale  saati
ÖDEME
1BUDAK 704 348499,59Arsa –Sosyal Tesis Alanı  1.250,00624.487,50   18.734,6314.30  PEŞİN

             Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine veya Vakıfbank TR220001500158007261186649 ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ İBAN NOLU HESABINA açıklama kısmına Mah., Ada, Parsel bilgileri belirtilerek  100,00TL  karşılığında İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden (Aydınlar Mah. 3063 nolu Cad. No:15/A Şehitkamil/Gaziantep) temin edebilirler. 
Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;
A. İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligata esas adres beyanı
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
g) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge,
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir
B.İstekli tüzel kişi ise;

  1. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,         
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on)  gün içerisinde alınan güncel belge,
i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.        
İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Aydınlar Mah. 3063 nolu Cad. No:15/A Şehitkamil/Gaziantep)  İhale Servisine en geç 09/02/2022 Çarşamba günü saat 12.00’ a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/920906/emlak/arsa/sehitkamil-belediyesi-arsa-satis-ihalesi