T.C.
ANKARA
17. İCRA DAİRESİ

2019/1628 ESASTAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. (İİK m.114/1, 114/3)

1.İhale Tarihi 10/02/2022 günü, saat 11:30 – 11:35 arası.
2.İhale Tarihi 08/03/2022 günü, saat 11:30 – 11:35 arası.
İhale Yeri 1 Nolu Mezat Salonu – Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

No:1Takdir Edilen Değeri TL:2.380.000,00Adedi:1KDV %18Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Müdürlüğümüze ait yukarıda esas numarası yazılı takip dosyasında borçlu adına kayıtlı Ankara Valiliği il Sağlık Müdürlüğüne ait 25/02/2014 Tarih ve 457/Y-13 ruhsat nolu 1 adet C tipi özel hastane açılış ruhsatı satılarak paraya çevrilecektir. Faaliyet izin belgesi Özel Aydınlık Tıp Merkezi için verilmiştir. Kıymet takdiri icra mahkemesince belirlenmiştir. Sadece faaliyete ilişkin ruhsat satışa konu edilmiştir. Satış işlemi, 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhiş ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine tabidir. Ruhsat mevcut halinde Özel Aydınlık Tıp Merkezi adı altında İl Sağlık Müdürlüğünden faaliyet izni ile ruhsatlandırılmıştır. Özel Aydınlık Tıp Merkezi ne ait Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden 25/02/2014 tarihinde alınan 015011 sayılı 457/Y-13 numaralı Uygunluk Belgesi’nin ‘’Hasta Kabul Ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları’’ bölümünde yer alan hekim kadrolarını gösterir belge de, bilirkişi heyetinin raporuna göre, tıp merkezinin kadrolu çalışan tabiplerce hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarının;

1) 1 adet Genel Tababet (Pratisyen tabip)

2) 1 adet Ağız Ve Diş Sağlığı (Diş Tabibi)

3) 1 adet Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Uzman Tabip)

4) 1 adet Kadın Hastalıkları ve Doğum (Uzman Tabip)

5) 1 adet Göz Hastalıkları (Uzman Tabip)

6) 1 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Uzman Tabip),
* Geçici Kadrolu çalışan uzman tabiplerce hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarının; İç Hastalıkları, Üroloji, Gögüs hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları,
* Hastane Bünyesinde ruhsatlandırılan laboratuvarlar; FTR Laboratuvarı, Radyoloji Labaratuvarı,
* Radyoloji – Görüntüleme Ünitesindeki Cihazlar ve Diğer Tanı / Tedavi Cihazları (Planlama Kapsamındaki Cihazlar)
* Poliklinik odası hariç 3 (üç) gözlem yatağı, FTR Laboratuvarı, Röntgen Cihazı, Ultrasanografi cihazı bulunduğu görülmektedir.
Ankara il Sağlık Müdürlüğünden alınan 30/12/2021 tarihli yazısı gereği, Özel Aydınlık Tıp Merkezi ne ait ruhsatın C tipi olması sebebiyle kuruluşun faaliyet gösterebilmesi için sahipliğinin mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığında olması gerekmektedir. Kuruluşa ait ruhsat hekim dışı kişiler tarafından devralındığı taktirde faaliyet göstermesi mümkün değildir. Kuruluşun ruhsatı personel yetersizliği nedeniyle askıda olup, hali hazırda faaliyet göstermemektedir.
Sağlık Bakanlığı, söz konusu özel sağlık kuruluşunun Ayakta Teşhiş ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında ‘’Tıp Merkezi’’ olarak ruhsatlandırılması şartıyla Balıkesir iline taşınması uygun bulunmuş olup, üzerinde haciz kararı bulunan kuruluşun İİK 86.md bakımından hukuken engel bir hali ve istenilen belgelerde eksiklik bulunmadığı taktirde verilen kararın uygulanabileceği ayrıca en az bir A/B/C tipi tıp merkeziyle birleşerek tıp merkezine dönüşmesi gerektiği, ayrıca ruhsata esas uzman hekim kadrolarının en az bir iki farklı branşta 10(on) uzman hekim şartını sağlaması gerektiği, faaliyeti personel eksikliği nedeniyle askıya alınmış olan kuruluşa, Bakanlığın talimatı gereği ek askı süresi verilmeyeceği, askı süresinin ve Balıkesir İline taşınmak için gerekli olan ön izin sürecinin 17/08/2022 tarihinde son bulacağı, taşınma talebinden vazgeçilmesi halinde askı süresi sonu olan 17/08/2022 tarihinde ilimizde mevcut haliyel faaliyete geçmesi gerektiği’’, İki yıl içerisinde ön izin belgesi almak ve ön izin tarihinden itibaren üç yıl içerisinde ruhsatlandırılmak suretiyle toplam beş yıl içinde taşınma işlemlerinin tamamlanması zorunludur. Kuruluşun ön izin süresi 17/08/2022 tarihinde son bulacaktır. Yönetmelik gereği açık artırma usulü satışının yapılması halinde askı süresinde bir daha devrinin yapılamayacağı da ayrıca bildirilmiştir. İcra Hukuk Mahkemesince 24/08/2021 tarihinde, faaliyet izin belgesi-ruhsatın bedelinin 2.380.000,00 TL belirlenmesine karar verilmiştir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/917854/emlak/is-yeri-acma-ve-calisma-ruhsatlari/1-adet-c-tipi-ozel-hastane-acilis-ruhsati-icradan-satiliktir