SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 10 (on) adet Avrupa Birliği (AB) Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Sınav yapılacak AB Uzman Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türü aşağıda belirtilmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILARINA İLİŞKİN KONTENJAN VE NİTELİKLER 

SIRA NO: 1
BÖLÜMÜ: Çevre Mühendisliği
KADRO SAYISI: 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3

SIRA NO: 2 
BÖLÜMÜ: Endüstri Mühendisliği
KADRO SAYISI: 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3

SIRA NO: 3
BÖLÜMÜ: Hukuk
KADRO SAYISI: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP4

SIRA NO:4
BÖLÜMÜ: İktisat
KADRO SAYISI: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P14/KPSS-P15/KPSS-P16/KPSS-P17

SIRA NO:5
BÖLÜMÜ: İşletme
KADRO SAYISI: 2
KPSS PUAN TÜRÜ:  KPSS-P24/KPSS-P25/KPSS-P26/KPSS-P27

SIRA NO:6
BÖLÜMÜ: Uluslararası İlişkiler
KADRO SAYISI: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P34/KPSS-P35/KPSS-P36/KPSS-P37

TOPLAM: 10

A)   SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
3) ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölüm için tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.
4) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
5) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR
1)    Başvurular, sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve 17 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 01 Şubat 2022 Salı günü saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilir.
2) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ve Bakanlığa elden, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
3)    Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapacak adayların; başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.
4)    Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlığı bu şekilde yanıltanlar ayrıca kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına da bildirilecektir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
2) Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak puan sıralaması sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
3) Sözlü sınav 2022 yılı ilk yarısı içerisinde Ankara’da yapılacak olup sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sözlü sınavın tarihi ve yeri Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de öğrenebilecektir.
4) Sınavda adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
5) Sözlü sınav; alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri ile yabancı dil bilgisi başlıklarından oluşur. Alan bilgisi sınav konuları, sınav duyurusunda yer alan fakülte ve bölümlerin müfredatlarından oluşur.
6) Sözlü sınav, adayların Sınav Komisyon üyeleri tarafından;            
a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,            
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,            
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,            
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,            
d) Genel yetenek ve genel kültürü,            
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
7) Sözlü sınav puanı, adayın atamaya esas başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecek ve giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır. Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı taktirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
8) Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır. 

İlan olunur.  

İletişim Bilgileri Adres: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü   
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km)       
2151. Cd. No:154/A  06530 Çankaya/Ankara

E-posta:  absinav@sanayi.gov.tr
Telefon:          
(312) 201 60 60
(312) 201 60 26
(312) 201 60 52

https://www.ilan.gov.tr/ilan/912391/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-ab-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-ilani